سوال فنی

Mahshar-m
Mahshar-m
Oct 15, 2017, 9:16 AM |
2

بنظر شما بدون استفاده از استاد و امکانات هر سال چند رقم میتونیم به عدد توهم زای ریتینگ اضافه کنیم؟