باد اومد و تو جنگلها قدم زد

 

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد            مرغی شد و پشت حصارا گم شد
اسم تو رو رو بال مرغا نوشت                  رو کنده ی سبز درختا نوشت
یه روز که بارون میومد بهش گفت             یه روز دیگه رو موج دریا نوشت
دریا با موجاش اون رو از خودش روند        مرغ هوا گم شد و اون رو گریوند
اونی که میخواستی تو غبارا گم شد           مرغی شد و پشت حصارا گم شد
باد اومد و تو جنگلها قدم زد                   اسم تو رو از همه جا قلم زد

Post your reply: