آیا دو مربع A و B یک رنگ اند؟

Mathematics
Mathematics
Dec 19, 2012, 1:58 AM |
2

بله در این تصویر دو مربع A و B  همرنگ هستند.اگر باور نمی کنید عکس را کپی کرده در محیط نقاشی paint  ببرید بعد یک تکه از مربع A را بریده و نزدیک B  ببرید.

ابن تصویر در سال 1995 توسط ادوارد ادلسون پروفسوری علوم بصری منتشر شد.

نکته جالب اینجاست که حتی بعد از اینکه می فهمی دو مربع یک رنگ هستند باز هم باور نمی کنی !در واقع ما نمی بینیم ،مغز ما می بینه و پردازش می کنه و ما حاصل پردازش رو درک می کنیم.