شگفتی اعداد!

شگفتی اعداد!

Mathematics
Mathematics
Oct 13, 2012, 8:43 AM |
11

اعداد با هم رابطه های شگفت انگیزی دارند.یکی ازاین اعداد،عدد 321 است که رابطه جالبی باسایراعداددارد.

مراحل زیرراانجام دهید:

1)عدددلخواهی رادرنظربگیرید.(هرعددی می توانیددرنظربگیریدمثل اعشاری،زوج،فردوحتی عددصفر)

مثلآعدد 19753/5948 رادرنظرمی گیریم.

2)تعدادارقام آن رامی شماریم (چون عددموردنظراعشاری است ممیز را درنظر نمی گیریم )

9

3)تعدادارقام فردآن رامیشماریم،عددبدست آمده راجلوی 9 می نویسیم.

97

4)تعدادارقام زوج آن رامی شماریم جلوی عددبدست آمده می نویسیم.

972

5)دوباره مراحل 1 تا 4 راادامه میدهیم یعنی:

تعدادارقام رامیشماریم :

3

تعدادارقام فردرامی شماریم وجلوی عددبدست آمده می نویسیم:

32

تعدادارقام زوج رامی شماریم جلوی عددموردنظر می نویسیم:

321

Wink