x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

جالب

Mathematics
Jul 17, 2013, 5:31 PM 1,329 Reads 16 Comments

اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه های ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید.اگر این خانم را در جهت خلاف عقربه های ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید.اگر شما بدون تغییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید،هوش شما بالاتر از 160 است. 

این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطاله ای 5 ساله بدست آمده است.

تنها 14 درصد مردم آمریکا توانایی دیدن آن را در هر دو جهت دارند.

Online Now