جالب

Mathematics
Mathematics
Jul 17, 2013, 5:31 PM |
13

اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه های ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید.اگر این خانم را در جهت خلاف عقربه های ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید.اگر شما بدون تغییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید،هوش شما بالاتر از 160 است. 

این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطاله ای 5 ساله بدست آمده است.

تنها 14 درصد مردم آمریکا توانایی دیدن آن را در هر دو جهت دارند.