تست هوش

تست هوش

Mathematics
Mathematics
Oct 19, 2013, 9:01 AM |
9

با توجه به راهنمایی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد.

راهنمایی ها :

1-زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.

2- خانه شماره 3 یکی از رنگ های مقابل است:سفید ، سبز ،آبی ، قرمز .خانه 5 سفید و بنفش نیست.

3- بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.

4- شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.

5- اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از3 است.اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از 3 نیست .

همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از 2 است.

6- سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای که با شماره فرد گرفته .قرمز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.

7- شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.