چهره

چهره

Mathematics
Mathematics
Nov 3, 2013, 12:53 PM |
10

اگر شما ازجایی که در مقابل کامپیوتر نشسته اید به تصاویر فوق نگاه کنید ، سمت راست تصویر خانم "آرام" و سمت چپ تصویر آقای " عصبانی " را مشاهده می کنید.

از روی صندلیتان بلند شوید و هشت قدم به عقب بروید .حال دوباره به تصویر نگاه کنید.جای آنها عوض خواهد شد!!

این تصاویر جالب توسط فیلیپ ج.شینز و آد اولیوا از دانشگاه " گلاسکو " ایجاد شده است.

آنها نشان می دهند که همیشه آنچه راکه ما می بینیم واقعا همان هایی نیستند که وجود دارند.