چند معادله ی جالب ریاضی

چند معادله ی جالب ریاضی

Mathematics
Mathematics
Dec 22, 2013, 1:53 PM |
17

هدف از این مطلب توهین به جنس مرد یا زن نیست .ارزش هرکس محفوظ و قابل احترام است.این مطلب فقط جنبه ی طنز دارد.

معادله ی 1

انسان = خواب + خوراک + کار + تفریح

الاغ = خواب + خوراک

پس:

انسان = الاغ + کار + تفریح

وبنابراین:

انسان – تفریح = الاغ + کار

بعبارت دیگر:

انسانی که تفریح ندارد = الاغیه که فقط کار می کند.

معادله ی2

مرد= خواب + خوراک + درآمد

الاغ = خواب + خوراک

پس:

مرد = الاغ + درآمد

و بنابراین:

مرد – درآمد = الاغ

بعبارت دیگر:

مردی که درآمد ندارد = الاغیه که فقط می خورد و می خوابد.

معادله ی 3

زن = خواب + خوراک  + خرج پول

الاغ = خواب  + خوراک

پس :

زن = الاغ + خرج پول

و بنابراین:

زن- خرج پول = الاغ

بعبارت دیگر:

زنی که پول خرج نمیکنه = الاغیه که فقط می خورد و می خوابد.

نتیجه گیری :

از معادلات 2 و 3 داریم:

مردی که در آمد ندارد =  زنی که پول خرج نمی کند.

پس:

فرض منطقی 1:

مردها درآمد دارند تا نگذارند زن ها تبدیل به الاغ شوند.

فرض منطقی 2:

زن ها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل با الاغ شوند.

بنابراین داریم:

مر د+ زن =الاغ  + درآمد  + الاغ  + خرج پول

و از فرض های 1 و 2 نتیجه ی منطقی می گیریم که:

 

مرد + زن = 2 الاغی که با هم به خوشی زندگی می کنند!!