الهه ناز!

Mathematics
Mathematics
Sep 27, 2012, 9:15 AM |
2

باز ای الهه ناز با دل من بساز

کین غم جانگداز برود زبرم

گر دل من نیاسود از گناه تو بود

بیا تا زسرت گنهت گذرم

باز می کنم دست یاری به سویت دراز

بیا تا غم خود را با راز و نیاز زخاطرببرم

گرنکند تیر خشمت دلم را هدف

به خدا همچو مرغ پر شورشعف به سویت بپرم

آن که او ز غمت دل بنددچون من کیست؟

ناز تو بیش از این بهر کیست؟

تو الهه نازی در بزمم بنشین

من تو را وفا دارم بیا که جز این نباشد هنرم

این همه بی وفایی ندارد ثمر

به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثرم