معما!

Mathematics
Mathematics
Nov 12, 2012, 8:00 AM |
6

گله داری 10 گوسفند به چوپانی می سپارد.دردشت یک گوسفندراگرگ می خورد. هنگام بازگشت که گله دارگوسفندهارامیشمارد تعدادهمان 10تا بوده،چه شدهاست؟؟!!