اولین های ریاضی !

Mathematics
Mathematics
|
6

اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از اونام برده شده: هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده: تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد: بقراط خیوسی

اولین کسی که مقاطع مخروطی را ارائه کرد: منایخموس

اولین کسی که تلاش جدی در فلسفه ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ارائه دهنده ی نظریه ی اتمی بودن جهان : دموکریتوس

اولین کسی که در مسئله تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت: بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع مخروطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله تربیع معلوم است : آناکسگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس: سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد: بیلینگزلی

اولین کسی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند: بقراط

اولین کسی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد: دیوفانتوس

اولین کسی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول ارائه کرد: ثابت ابن قره

اولین کسی که کتابی در حساب به زبان عربی تالیف کرد: خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد: کاشانی

اولین نمونه ی کار ریاضی اصیل که توسط اعراب انجام شده: قائده ی ثابت ابن قره برای یافتن اعداد متحابه

اولین شرح منسجم از مثلثات مسطحه و کروی در اروپا که مستقل از نجوم مورد مطالعه قرار می گرفت : تریانگولیس اومنیودیس اثر یوهان مولر

اولین کسی که علامت های + و – را بکار برد: یوهان وی