NM Martirosov-IM Yedidia -- (1/2-1/2) -- February 2013 -- Round 4

MetroWestChessClub
MetroWestChessClub
Mar 3, 2013, 3:33 PM |
0