احمدی نژاد و مادر چاوز

 

 

برخیز هوگو ز قبر چون روز ازل ----- محمود گرفته مادرت را به بغل
میگفت سر قبر تو با چشمی خیس ----- ماشاالله ننه نگو بگو قند عسل

Comments


Back to Top

Post your reply: