احمدی نژاد و مادر چاوز

Mos_Fet
Mos_Fet
Mar 13, 2013, 4:45 AM |
2

 

 

برخیز هوگو ز قبر چون روز ازل ----- محمود گرفته مادرت را به بغل
میگفت سر قبر تو با چشمی خیس ----- ماشاالله ننه نگو بگو قند عسل