بی بی مریم

Nazanin-khosro
Nazanin-khosro
Apr 17, 2016, 10:10 AM |
3
کاشکی بی (وای، وای) بی مریمه (های، خدا) سردار زنگل
قطارا (وای، وای) حمایلس (وای، خدا) ری دس مسلسل

بی مریم (های، ولا) شیر زنون (های، خدا) ز قلعه زید در
صد مِردِ (وای، های) تفنگ به دس (های، خدا) نی واس برابر
بی مریم (وای، وای) سوار ایا (های، خدا) تفنگ سر شون
دهدر (وای، ولا) ایلخانیه (وای، ولا) دا علیمردون
بی مریم (وای، وای) تو کل بزن (های، خدا) سی علیمردون
جنگ کنه (وای، ولا) با دشمنون (وای) گو! چی شیر میدون
بی مریم (وای، وای) لچک به سر (وای، وای) تفنگ سر دس
شیر جنگی (آخه) ایلمون (وای، خدا) مر منده بی کس

مریم خانم (1)

کاشکی بود بی‌بی مریم رو؛ سردار زنان
قطارها (2) حمایلش (روی دوشش)؛ روی دست [ـش هم] مسلسل

بی‌بی مریم، شیرِ زنان، از قلعه زد بیرون
صد مردِ تفنگ به دست، نیست باهاش برابر (باهاش برابری نمی‌کنه)
بی‌بی مریم سواره میاد؛ تفنگ روی شونه[اش]
دخترِ خانِ ایل است، مادر «علیمردان» است
بی‌بی مریم! تو کِل بزن برای «علیمردان»
[اون] جنگ کنه با دشمنان؛ برادر[م]! مثل شیر میدان
بی‌بی مریم، لچک به سر (3)، تفنگ بر دست
شیر جنگی ایل‌مان مگر مانده بی‌کس (تنها)