من و خدا

Omid
Omid
May 19, 2013, 11:16 PM |
3

ای خدا غصه نخور از تو فراری نشدم-----------بعد از آن حادثه در کفر تو جاری نشدم

با وجودیکه به حکم تو دلم زخمی شد-------------شاکی از آنکه مرا دوست نداری نشدم

ابر را چوب همین سادگی اش ویران کرد---------من که ویرانتر از آن ابر بهاری نشدم

ای خدا غصه نخور باز همین میمانم------------من زمین خورده ی این ضربه ی کاری نشدم

هر کسی خواست تو را از من جدا سازد دید----هرچه کردی تو به من از تو فراری نشدم