The Legend

The Legend

Pujakelana
Pujakelana
Nov 28, 2011, 1:24 AM |
8

Vasily Smyslov

 

Mikhail Botvinnik

 

Anatoly Karpov

 

Garry kasparov

 

GM Utut Adianto

 

WFM Medina Warda Aulia

 

GM Susanto Megaranto

 

Source


Blogs