Bəxtiyar Vahabzadə - Nagil-Heyat

Ramiq
Ramiq
Nov 20, 2012, 8:33 AM |
0

Anam olsan belə, ay anam, xeyli, 

Səndən gileyliyəm, səndən gileyli... 

Sən duymaq, düşünmək öyrətdin mənə, 

Duyub-düşünməkdən azad olaydım. 

Danışmaq öyrətdin sən öz körpənə 

Nola, mən anadan lal doğulaydım. 

 

Dilini bir ilə öyrəndim... nahaq!.. 

Öz dilim özümə kəsilib yağı. 

Bütün ömrüm boyu çalışdım, ancaq 

Öyrənə bilmədim danışmamağı... 

Başıma bəladır mənim öz dilim, 

Dənizəm, üzümə durub sahilim. 

 

Yerimək öyrətdin tutub əlimdən, 

Dolaşdım aranı, dolaşdım dağı. 

Balana yerimək öyrədincə sən, 

Gərək öyrədəydin yıxılmamağı... 

 

Fikirlər yığılır beynimdə qat-qat, 

Cavablar qorxulu, suallar-yasaq. 

Həyatı qanana ögeydir həyat, 

Onu qanmayana doğmadır ancaq. 

 

Məni incidirlər bəzən qəsd ilə, 

Ertəsi hər şeyi unuduram mən. 

Girəvə düşəndə zalimə belə 

Zülm edib, kam almaq gəlmir əlimdən. 

 

Ana, quduzlaşır həyat, ilbəil, 

Dalayır puç olan ümidlərimi. 

Niyə isti deyil, mehriban deyil 

Bu amansız həyat qucağın kimi?.. 

Hardasan, ay ana, bir gəl, mən yenə 

Bəlalı başımı qoyum dizinə. 

Mənə nağıl danış, dayansın anlar, 

Görüm, nağıldakı o qəhrəmanlar 

Cütbaşlı divləri nə təhər yıxır, 

Nə təhər gizlənib, tilsimdən çıxır. 

 

Bir danış, hardadır, görüm səadət? 

Bizim yurdumuza o niyə gəlməz? 

Danış, danış görüm, Məlik Məhəmməd 

Zülmətdən işığa necə çıxdı bəs? 

 

Danışma, ay anam, danışma, kiri, 

Beynimə batmayır bu əfsanələr. 

Divlər görmüşəm ki, nağıl divləri, 

Onların yanında toyuğa bənzər. 

 

Nadanlar görmüşəm, öz yolundakı 

Dikə eniş deyir, düzə dik deyir. 

Tülkülər görmüşəm, öz qolundakı 

Dəmir zəncirlərə bilərzik deyir. 

 

Atasını söyən, yada baş əyən 

Rəhbərlər görmuşəm, qəddar, amansız. 

Tikana gül deyən, gülə kol deyən 

Qarılar görmüşəm dinsiz, imansız. 

 

Quldurlar görmüşəm, özgə yer deyil, 

Yurdunu talayıb, asudə yatmış. 

Tacirlər görmüşəm, simuzər deyil, 

“Malades” sözünə Vətəni satmış. 

 

Dünyanı biləndən, duyandan bəri 

Mənim gözlərimdən düşüb həyat da. 

Nağılda gördüyüm qorxunc şeyləri, 

Həyatda görmüşəm, anam, həyatda.