Cəfər Cabbarlı - Azərbaycan bayrağına

Ramiq
Ramiq
Nov 12, 2012, 8:54 AM |
3

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım,

Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı.

Mələklərin qanadımı üzərinə kölgə salan?

Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı!

Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı?

Xayır, xayır? Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır.

Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor

Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada.

Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada,

Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşayır.

Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşayır.

Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək?

           Bizcə böylə söyləmək!

Bu göy boya - Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,

           Bir Türk oğlu olmalı!

Yaşıl boya - İslamlığın sarsılmayan imanı,

           Ürəklərə dolmalı!

Şu al boya - azadlığın, təcəddüdün fərmanı,

           Mədəniyyət bulmalı.

Səkkiz uclu şu yulduz da səkkiz hərli OD YURDU

Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi,

           Səhərlərə uçmuşdur

Şu hilal da türk bilgisi, düzgün sevgi nişani,

           Yurdumuzu qucmuşdur!

Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiğal,

Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!

Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin,

O gün olsun bu göy bayraq Turan üstə açılsın!!!