قرار نبود...

Rihana00
Rihana00
Dec 30, 2013, 1:13 AM |
3
قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم …
قرار نبوده تا نم باران زد، دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر‌ بگیریم که مبادا خیس شویم…
01WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده این قدر دور شویم و مصنوعی،
ناخن های مصنوعی، دندان های مصنوعی،
خنده های مصنوعی، آواز‌های مصنوعی، دغدغه های مصنوعی …
02WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
هر چه فکر می‌کنم می‌بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی هایمان در رقابت های تنگانگ باشیم
تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم
این همه مسابقه و مقام و رتبه و دندان به هم نشان دادن برای چیست؟
03WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده همه از دم درس خوانده بشویم،
از دم دکترا به دست بر روی زمین خدا راه برویم
04WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
بعید می دانم راه تعالی بشری از دانشگاه ها و مدرک های ما رد بشود
باید کسی هم باشد که گوسفندها را هی کند، دراز بکشد نی لبک بزند با سوز هم بزند.
05WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده این ‌همه در محاصره سیمان و آهن،
طبقه روی طبقه برویم بالا
06WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده این تعداد میز و صندلی‌ِ کارمندی روی زمین وجود داشته باشد
بی شک این همه کامپیوتر و پشت های غوز کرده آدم های ماسیده در هیچ کجای خلقت لحاظ نشده بوده …
07WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
تا به حال بیل زده‌اید؟
باغچه هرس کرده‌اید؟
آلبالو و انار چیده‌اید؟
کلاً خسته از یک روز کاری به رختخواب رفته‌اید؟
آخ که با هیچ خواب دیگری قابل مقایسه نیست.
08WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
این چشم ها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کویر،
برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان،
برای خیره شدن به جاریِ آب شاید،
اما برای ساعت پشت ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خیره ماندن به نور مهتابی مانیتورها آفریده نشده‌اند.
09WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده خروس ها دیگر به هیچ کار نیایند و ساعت های دیجیتال به ‌جایشان صبح خوانی کنند.
آواز جیرجیرک های شب نشین حکمتی داشته حتماً،
که شاید لالایی طبیعت باشد برای به خواب رفتن‌ ما تا قرص خواب‌ لازم نشویم
و این طور شب تا صبح پرپر زدن اپیدمی نشود.
010WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
من فکر می‌کنم قرار نبوده کار کردن، جز بر طرف کردن غم نان،
بشود همه دار و ندار زندگی مان، همه دغدغه ‌زنده بودن مان.
011WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده کنار هم بودن و زاد و ولد کردن،
این همه قانون مدنی عجیب و غریب و دادگاه و مهر و حضانت و نفقه و زندان و گروکشی و ضعف اعصاب داشته باشد.
012WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده این طور از آسمان دور باشیم و سی‌ سال بگذرد از عمر‌مان و یک شب هم زیر طاق ستاره ها نخوابیده باشیم.
013WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده کرِم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خورشید عالم تاب و گرما و محبتش، زره بگیریم و جنگ کنیم.
014WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
قرار نبوده من از اینجا و شما از آنجا، صورتک زرد به نشانه سفت بغل کردن
و بوسیدن و دوست داشتن برای هم بفرستیم …
015WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
چیز زیادی از زندگی نمی‌دانم، اما همین قدر می‌دانم که این ‌همه قرار نبوده ای
که برخلافشان اتفاق افتاده، همگی مان را آشفته‌ و سردرگم کرده !
016WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...
آنقدر که فقط می‌دانیم خوب نیستیم، از هیچ چیز راضی نیستیم، اما سر در نمی‌آوریم چرا …
017WwW.Kamyab.IR قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه‌ و سردرگـم شویـم ...