مايكل شوماخر

Rihana00
Rihana00
Feb 1, 2014, 7:13 AM |
6

مايكل شوماخر

مايكل شوماخر چندين سال متوالي در مسابقات رالي در دنيا اول شد.
وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم...

Read while others aresleeping
(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)

DECIDE while others aredelaying
(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)

PREPARE while othersare daydreaming
(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)

BEGIN while others are procrastinating
(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند)

WORK while others arewishing
(کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردند)

SAVE while others are wasting
(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردند)

LISTEN while othersare talking
(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردند)

SMILE while others are frowning
(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند)

PERSIST while others arequitting
(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند)