اگر یک با یک برابر بود...

اگر یک با یک برابر بود...

Rihana00
Rihana00
Mar 24, 2014, 9:26 AM |
2

معلم پای تخته داد میزد

صورتش از خشم گلگون بود

و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود

ولی آخر کلاسی ها

لواشک بین خود تقسیم میکردند

وآن یکی در گوشه‌ای دیگر جوانان را ورق میزد

برای اینکه بیخود های‌وهوی میمرد و با آن شور بی پایان

تساویهای جبری رانشان میداد

با خطی ناخوانا بر روی تخته،ای که از ظلمتی تاریک غمگین بود

تساوی را چنین نوشت:یک با یک برابر است

از میان جمع شاگردان یکی برخاست

به آرامی سخن سر داد:

تساوی اشتباهی محض است

نگاه همه ناگه به یک سو خیره گشت و معلم مات برجا ماند

واو پرسید:اگر یک فرد انسان،واحد یک بود،آیا یک با یک برابر بود؟!

سوال سختی بود،معلم خشمگین فریاد زد:آری برابر بود

واو با پوزخندی گفت: اگر یک فرد انسان واخد یک بود

آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود

آنکه صورت نقره گون،چون قرص ماه میداشت بالا بود و آن سیه چرده که مینالید پایین بود

اگر یک فرد انسان یک واحد بود این تساوی زیر و رو میشد

حال میپرسم اگر یک با یک برابر بود

نان و مال مفتخواران از کجا آماده میگردید؟

یا چه کس دیوار چین ها را بنا میکرد؟

اگر یک با یک برابر بود

پس که پشتش زیر بار فقر خم میگشت؟

یا که زیر بار شلاق له میگشت؟

اگر یک با یک برابر بود

پس چه کس آزادگان را در قفس میکرد؟

معلم ناله آسا گفت:

بچه ها بنویسید:

یک با یک برابر نیست...

خسرو گلسرخی

اندیشه ای که مسیر تاریخ را عوض کرد