چرخه موفقیت ها در زندگی

Rihana00
Rihana00
Apr 15, 2014, 9:08 AM |
3

موفقیت در ۴ سالگی این است که در جایت جیش نکنی‌

موفقییت در ۱۲ سالگی این است که رفیق داشته باشی‌

موفقییت در ۱۸ سالگی این است که گواهینامه رانندگی‌ داشته باشی‌

موفقیت در ۲۰ سالگی این است که با همسرت باشی‌

موفقییت در ۳۵ سالگی این است که پول داشته باشی‌

موفقییت در ۵۰ سالگی این است که پول داشته باشی‌

موفقیت در ۶۰ سالگی این است که کنار همسر باشی‌

موفقییت در ۷۰ سالگی این است که اجازه رانندگی‌ داشته باشی‌

موفقییت در ۷۵ سالگی این است که رفیق داشته باشی‌

موفقیت در ۸۰ سالگی این است که در جایت جیش نکنی