مات در 3 حرکت

Roholla-r
Roholla-r
Oct 6, 2014, 1:37 PM |
0
بدون حرکت دادن مهرها اول مات در سه حرکت را پیدا کنید یا در روی کاغذ ثبت کنید این کار قدرت تجزیه و تحلیل شما را زیاد میکند