استراتژی 3

Roholla-r
Roholla-r
Feb 12, 2014, 7:12 AM |
0

يك نظر رايج در شطرنج آن است كه فرق بازيكن با تجربه و مبتدى در مقدار محاسبه و آينده نگرى است .اين كه يك استاد بزرگ چند حركت را مى تواند محاسبه كند، نكته اى كه بار ها و بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . قدرت محاسبه دقيق و صحيح حركات قابليتى است كه مورد نياز هر بازيكن سطح بالا و پيشرفته اى است ولى اين تنها تفاوت مهم و اساسى يك بازيكن معمولى نيست.

 

 

بسيارى از بازيكنان بر هنر به وجود آوردن تركيبهاى دقيق تسلط دارند ولى بازى آنها به سطح بازى استادان نمى رسد، چون  نمى توانند بازى را بر اساس يك نقشه و استراتژى صحيح و آينده نگرانه اداره كنند.

محاسبه يك واريانت مشخص تنها زمانى ممكن و ضرورى است كه برداشتى مشخص و دقيق از پوزيسيون داشته باشيم در اكثر مواقع، طرح كلى و جامع حاكم بر وضعيت، راهنماى بازيكن براى پيدا كردن حركات مورد نياز بازى مى شود.

طرح بازى در يك مرحله مشخص را طرح عمومى يا استراتژى مى نامند

برای دیدن کامل مقا له آموزشی به سایت شطرنج رستمی مراجعه کنید