ساختار های پیاده بهتر در آخر بازی

Roholla-r
Roholla-r
Apr 9, 2015, 7:59 AM |
1

ساختار پیاده ای بهتر

ساختار های پیاده ای میتواند به اشکال مختلفی به وجود آید از قبیل پیاده هایی دوبله،منفرد وعقب افتاده

الف- پیاده های سیاه دوبله

 

 

 

 

 

 

 

:پیاده های دوبله

مادامی که شاه دشمن نمیتواند پیاده های دوبله را سد کند آنها معمولا به خوبی از یکدیگر دفاع میکنند.اما یک اکثریت پیاده ای اگر دوبله باشد فلج میشوند یعنی امکان ایجاد پیاده رونده از بین میرود

بازی زیر نمونه خوبی برای  برای ادعا محسوب میشود

 1904   ادوارد لاسکر - مول    برلین

 1....h6?اما حرکت 

اشتباهی بزرگ بود زیرا سفید باید مثل دیاگرم زیر بازی میکرد

اجبار در حرکت و سفید میبرد

اما ادامه بازی و حرکت صحیح را در زیر ببینید

 

و سیاه به سادگی میبرد

ادامه دارد......