آخر بازی شاه و پیاده-تاکتیک آجمزی

Roholla-r
Roholla-r
Jul 9, 2014, 7:47 AM |
2
سفید شروع و مساوی میکند
سطح 1600