یک اشتباه برای باخت کافی است

SEPEHRI
SEPEHRI
Aug 21, 2010, 2:08 AM |
1

یک اشتباه برای باخت کافی است

برای کسب پیروزی در یک بازی باید مجموعه ای از حرکات و طرح های درست و نیز مدیریت زمان و داشتن قدرت روحی کافی وجود داشته باشد لیکن برای باخت تنها یک اشتباه کافی است

گاهی اوقات حتی این اشتباهات آنقدر سخت به چشم می آید که باید تا بعد از بازی منتظر شد تا متوجه دلیل باختمان شویم

این مطلب را به این دلیل تهیه کردم تا ببینید حتی در بالاترین سطوح شطرنج جهان نیز اشتباهات مرحله گشایشی وجود دارد و اگر ما باید برای تک تک حرکات فرصت کافی بگذاریم صرفا مربوط به مراحل وسط و آخر بازی نیست

پس سریع بازی نکنید ، چون اگر اشتباه کردید فقط باید منتظر لغزش حریف باشید ، در غیر این صورت باختید!؟ 

این بازی روز گذشته بین استاد بزرگ آمریکایی ناکامورا و استاد بزرگ هلند وان ولی انجام گرفته است

Nakamura,Hi (2729) - Van Wely,L (2677) [B94]
4th NH Chess Tournament Amsterdam NED (7), 19.08.2010

17.Rb6!! Black resigned because he loses his queen after 17.Rb6. If 17...Nxb6 (17...Qa4 18.Nc7#) 18.Nf6+ gxf6 19.Qd8# 1-0