اینک

SEPEHRI
SEPEHRI
Jul 25, 2011, 8:49 AM |
1

 

شما

ای گوش هایی که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید

پس از این جز سکوت سخنی نخواهم گفت

و شما

ای چشمهایی که تنها صفحات سیاه را می خوانید

پس از این جز سطور سپید نخواهم نوشت

و شما

ای کسانی که هرگاه حضور دارم بیشترم تا آنگاه که غایبم

پس از این مرا کمتر خواهید دید

*****

تو می دانی که من از میان همه نعمت های این جهان

آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم تنهایی است

معلم شهید استاد دکتر علی شریعتی