تیم ایران ، با اعضایش تیم ایران است

Shoori_jezeh
Shoori_jezeh
Sep 9, 2010, 10:52 AM |
3

سلام  

این بار نوبت آقا رضا بود که از تیم اخراج بشود   

آقای انجمنی چه توضیحی برای این اخراج ها دارید ؟ چرا هیچ پاسخی نمی دهید و فقط اخراج می کنید ؟

مگر تیم ایران ارث پدر تان است که همین طور اعضا را اخراج می کنید ؟

شما برای تیم ایران تلاش کرده اید و آن را به وجود آورده اید ولی باید بدانید تیم ایران با اعضایش تیم ایران است

 

خودتان قضاوت کنید   :

 آقای انجمنی به من می گویند احمق و یاوه گو و  آقا رضا به ایشان می گوید که این حرفا رو نزنید

وبعد توسط آقای انجمنی اخراج می شوند  

حق با کیست ؟ 

همه ی شما توانایی تشخیص حق و ناحق بودن این اخراج ها دارید

و اگر حق را تشخیص دادید باید  جانب حق  را بگیرید

سپاس گزارم