بنبست

The_final_move
The_final_move
Jul 12, 2012, 12:04 PM |
2

گاه مسیر جاده به بنبست میــــــــــــــــــــرود               گاه تمام حادثه از دست میــــــــــــــرود

گاه همان کس که دم از عقل میزنـــــــــــــــد               در راه هوشیاری خود مست میـــــــرود

گاه غریبه ای که به سختی بـــــــه دل نشست              وقتی که قلب خون شده بشکست میرود

اول اگر چه با سخن از عشـــــــــق آمده ست              آخر خلاف آنچه که گفته ست میـــــرود

گاهی کسی نشسته که غوغـــــــــــــــا بپا کند               وقتی غبار معرکه بنشست میـــــــــرود

وای از غرور تازه به دوران رســـــــــیده ای              وقتی میان طایفه ای پست میـــــــــرود

هر چند مضحک است و پر از خنده های تلخ              بر ما هر آنچه لایقمان است میـــــــرود

این لحظه ها که قامت قــــــــــد کمان ماسـت               تیری است بینشانه که از شست میرود

بیراهه ها به مقصد خود ساده میرسنـــــــــــد              اما مسیر جاده به بنبست میــــــــــــرود

منبع نامعلوم