دین و انسانیت

Turbolance
Turbolance
Sep 24, 2013, 11:46 PM |
8

ما دین دار هستیم ، شما بی دین هستید
ما به بهشت می رویم ، شما در جهنم می سوزید
ما حق هستیم ، شما باطل
ما خوب هستیم ، شما بد
ما حق داریم ، شما حق ندارید
راه ما درست است ، راه شما غلط
ما پاک هستیم ، شما نجس
خدا ما را دوست دارد ، خدا شما را دوست ندارد
--------------------------------------------------------
کسی نمی تواند انکار کند که ادیان میان بشریت فاصله انداخته اند
انسانها را به جان یکدیگر انداخته اند
خط کشی و مرز بندی کرده اند
دایره خودی و نا خودی ترسیم کرده اند
آنچه که ادیان به آن بی توجه بوده اند توجه به انسانیت ، برابری انسانها و دعوت به همزیستی مسالمت آمیز است