نسل سوخته

Turbolance
Turbolance
Sep 24, 2013, 11:48 PM |
6

نسل گند و مزخرفی بودیم.
نسلی که برای همه چیز باید رقابت می کرد.
نسل کنکور و انتخاب رشته، نسل دعوا سر صندلی مترو، نسل دویدن پشت اتوبوس و چپیدن توی تاکسی. نسل ما لگد کردن رقیب و گذشتن از روی اون توی خون اش بود.
دل به هر کس دادیم، قبل از ما دل داده بود.
سگ دو زدیم برای آغاز راهی که قبل از ما هزارها به آخر خطش رسیده بودند.
نسل عقده بودیم و آه حسرت پشت ویراژ ارابه هایی ک
ه قیمت خون خودمان و هفت پشتمان بود. نسل دیدن و نداشتن، خواستن ونتوانستن، رفتن و نرسیدن.
نسل آرزوهایی که تا آخرش بر دل ماند. نسل آهنگ های سوزناک. نسل هایده و عرق سگی با طعم دیازپام. نسل سیگار نامرغوب جگردار. نسلی که یا باید می کرد و یا می داد، تحمل و باج را.
به ما که رسید رودخانه ها خشکید، جنگل ها سوخت و ابرها نبارید. به ما که رسید بنزین و شیر با هم کورس گذاشتند. نسل تحریم تنبان و خمیر دندان و زیربغل. نسل طلاق هفتاد درصد.
نسل فیس بوک از سر بی کسی. نسل کش دادن دانشگاه از ترس سربازی. نسل درد و دل با دیوار. نسل بحث فلسفی توی تاکسی. نسل دلتنگی برای طعم لب هایی که هرگز نچشیدیم. نسل ماندن سر دو راهی. نسل انتخاب بین بد و بدتر. نسل عقده ی دیده شدن، خوانده شدن، شنیده شدن. نسل جنبش های پنجر. نسل بغض، ناله ، ضجه.
ما نسل انقلاب، نسل حماسه ایم
.