مردان

Turbolance
Turbolance
Oct 9, 2013, 4:17 AM |
5

باید باكره باشى

باید پاك باشى !

براى آسایش خاطر مردانى كه پیش از تو پرده ها دریده اند !

چرایش را نمیدانى

فقط می دانى قانون است

سنت است ...

قانون و سنت را می دانى مردان ساخته اند

اما در خلوت مى اندیشى به مرد بودن خدا

و گاهى فكر می كنى شاید خدا را نیز مردان ساخته اند ... !!!