یاد

 

 

 

آدمها می آیند

  زندگی می کنند

 

 با تو آشنا می شوند

(:

(:

 

سلام

 

سلام

دوستی

و

شاید  احساسی

و

اگر سراب نباشد

عشقی!

*-

  واگر سراب بود

یا بخت و اقبال با تو نبود

یا......

جدایی!
 
می روند 

یا

می میرند

می گویی

بیخیال!

اما

 

  کابوس

 

  آغاز می شود

چرا؟

 

 کسی میرود اما نمی میرد

 

یادش

 

می ماند

 

 ونبودش دربودن تو

 

 چنان ته نشین می شود

 

 که تومی میری

 

       درحالی که زنده ای

Post your reply: