بالهایی برای پریدن می خواهم...

بالهایی برای پریدن می خواهم...

_Bahar_
_Bahar_
May 22, 2011, 5:47 AM |
1

...

باران چقدر باید بباری تا دریا شوم؟

چندهزار درخت باید در من بروید تا جنگل شوم؟

روح سبز و ساحلی من در من نمی گنجد

شبها ماسه ها را در آغوش می گیرم اما خوابم نمی گیرد

کاش می دانستم چقد خوب بودن نیاز است تا پروانه شدن

شالیها را درو کردند و پاییز شد

امسال هم نیاموختم که چگونه شالیزار شوم

چقدر بخشش نیاز است تا تکه ای از خدا شوم؟

آنقدر قلبم کوچک شده که از خدا شدن هم ارضا نمی شوم

اینجا جای من نیست

بال هایی برای پریدن می خواهم

...