آنچه نپاید ، دلبستگی اش نشاید

_Bahar_
_Bahar_
May 29, 2011, 11:46 AM |
0

...

آواز جغد را كه شنید، گفت:

« بهتر است سكوت كنی و آواز نخوانی.

آدم‌ها آوازت را دوست ندارند.غمگینشان می‌كنی.

. می‌گویند بدبینی و بدشگون و جز خبر بد، چیزی نداری.»

قلب جغد پیرشكست و دیگر آواز نخواند.

سكوت او آسمان را افسرده كرد.

خدای بزرگ به جغد گفت: آواز‌‌خوان كنگره‌های خاكی من!

پس چرا دیگر آواز نمی‌خوانی؟ دل آسمانم گرفته است.

جغد گفت: خدایا آدم‌ها مرا و آوازهایم را دوست ندارند.

خدای بزرگ گفت: آوازهای تو بوی دل كندن می‌دهد

و آدم‌ها عاشق دل بستن‌اند.

دل بستن به هر چیز كوچك و هر چیز بزرگ.

تو مرغ تماشاو اندیشه‌ای! و آن كه می‌بیند و می‌اندیشد،

به هیچ چیز دل نمی‌بندد؛

دل نبستن سخت‌ترین و قشنگ‌ترین كار دنیاست.

اما تو بخوان و همیشه بخوان كه آواز تو حقیقت است

و طعم حقیقت تلخ

جغد باز هم بر كنگره‌های دنیا می‌خواند.

و آن كس كه می‌فهمد، می‌داند

آواز او پیغام حق تعالی است كه می‌گوید:

آن چه نپاید،

دلبستگی اش نشاید
.

.

.