x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

پدر یتیمان_ حضرت ((علی)) علیه السلام

ali__master
Jul 28, 2013, 1:03 PM 970 Reads 4 Comments

امشب اشکم نذر حیدر می شود

 

چشمم از مظلومیش تر می شود

 

باز امشب نوبت غم می رسد

 

نوبت اندوه قلبم می رسد

 

امشب از قلبم ترحم می چکد

 

اشک از پیمانه وخم می چکد

 

کاش امشب آسمان لب می گشود

 

قصه درد مرا هم می سرود

 

جام می امشب چو گلگون می شود

 

دیدگان شیعه پر خون می شود

 

فرق هستی می شودامشب چو چاک

 

عشق مدفون می شود در زیر خاک

 

ای نجف با من بگو مولا کجاست

 

گو که امشب همسر زهرا کجاست

 

از نجف نی خون حکایت می کند

 

کوفه هم امشب شکایت می کند

 

کوفه را زین پس دگر آن شیر نیست

 

دست او دیگر غل و زنجیر نیست

 

این غل و زنجیرل از عهد جفا

 

بوده بر دست علی مرتضی

 

شی ر آزاذ و رها گردیده است

 

"فزت ربک"از سرش جوشیده است

 

شیر را دنیای خاکی تنگ بود

 

زندگی در کوفه هم یک ننگ بود

 

نوزده شب از ضیافت رفته بود

 

اندکی هم تا قیامت مانده بود

 

***

 

درب میخانه سحر چون باز شد

 

میر مظلومان پر از آواز شد

 

عزم مسجد کرد آن جان جهان

 

دخترش گردیده سوی آن روان

 

ای علی ای خسته تزویر شهر

 

این تویی تنها ترین مظلوم دهر

 

ای که دریای شجاعت غرق تو

 

ای شب قدر خدا در فرق تو

 

ما همه غرق جمال ماهت ایم

 

کشته مظلومی یک آهت ایم

 

***

 

باز امشب فرق شیعه پاک شد

 

مرحم قرآن به سرها چاک شد

 

ای دلا دانی که قرآن کریم

 

از چه رو ما بر سر خود می نهیم

 

پس بیا آگه از این اسرار شو

 

در شب قدر علی بیدار شو

 

یک دو رکعت عشق را بر پا بدار

 

باش با منصور تا صبح سر به دار

 

ما که قرآن بر سر خود می نهیم

 

بهر فرق چاک مرحم می دهیم

 

از همین رو می گذاریمش به سر

 

التیام آرد بر آن خون جگر

 

این همان راز شب قدر خداست

 

معنی این ماه بدر مرتضی است

 

ناگهان در شهر پیچید این صدا

 

خورده است ضربت سر شیر خدا

 

ای علی با رفتنت رنجم مده

 

بر دل زار یتیمان غم مده

 

من دلم سوزد ز داغ غربتت

 

از کجا گیرم نشان تربتت

 

ای فلک چنگی بزن بر موی خود

 

زین مصیبت لطمه زن بر موی خود

 

بر یتیمان دیده ام دل میدهی

 

نان جو منزل به منزل میدهی

 

بهر من هم یا علی نانی بده

 

روح غمگین مرا جانی بده

 

باش با من یک دمی را هم نوا

 

دست من گیرو ببر سوی خدا

 

آن یتیم نوحه خوان دانی که بود

 

جز من و تو ای عزیز، او کس نبود

 

آن یتیم پر فقان ما بوده ایم

 

کی جدا از روح مولا بوده ایم

Online Now