The Vertical World.......دنیای عمودی

ali__master
ali__master
Aug 24, 2013, 2:37 AM |
6

شما اگر سیبی را افقی و به سمت مقابل پرتاب کنید ، هرگز به سمت شما باز نمی گردد

اما اگر همین سیب را مستقیم و به سوی آسمان پرتاب کنید

دیر یا زود به خود شما باز می گردد 

یادمان باشد خداوند دنیا را افقی نیافریده ، بلکه کاملا عمودی است 

پس آدم ها هر چه می کنند به خودشان باز می گردد

 از هر دستی بدیم از همون دست هم پس میگیریم