خوشن بندر و وصف بی مثالش

خوشن بندر و وصف بی مثالش

ali_hoseini
ali_hoseini
Aug 30, 2014, 4:07 AM |
1

 

بنازم ساحل و صحرای بندر

بنازم آبیِ دیریای بندر

بنازم ای مغون سر بلندش

بنازم دختون زیبای بندر

 


خوشا بندر وا اون مرد و زنونش
خوشا بندر وا پیرش و جَوُونش
بنازم ساز و آواز قشنگش
بنازم نوحه و نجوای جونش


کسی از بندری که کینه ای نین
نفاق و نفرتی تو سینه ای نین
دلش صافن مثال آب بارون
کدورت با کسی پیشینه ای نین

شُوِش مهتاب و مهتابِش بلندن
که دخت بندری زلفش کمندن
کمر باریک و خوشگل مثل آهو
و لبخندش چه شیرین مثل کندن