درخت ریشه دارن بنَدرِما

ali_hoseini
ali_hoseini
Sep 8, 2014, 1:35 PM |
0

چِکَک شَروند بَندر شیون اِیشه

شُو مَهتاب که دریا دیدن اِیشه

مِه یارُم لُو تیُو شَروند اَخُنه
گل اَندُمی که گُل پیراهن اِیشه

درخت ریشه دارن بنَدرِما
خَرابِ روزگارن بَندر ِ ما

لُو دریا همیشه تُشنه نشتن
ادامه ی اِنتظارن بَندرِ ما

شعر از زنده یاد صالح سنگبر