راهی برای رشد مو در افراد کچل

alihajiarab
alihajiarab
Jun 26, 2014, 11:28 AM |
9

مجري: فاميل دور چرا ببعي رو گذاشتي رو سرت!؟
فاميل: آقاي مجري امروز يه دکتره تو ماهواره ميگفت اگه پشکل گوسفند بمالين رو سرتون موهاتون دوباره درمياد

ببعي: دَدي انقد حرف نزن تمرکزم بهم ميريزه!
فاميل: سيرداغ ببينم! 2ساعته داري تلاش ميکني هنوز موفق نشدي! من از بچگي آرزوم بوده مو داشته باشم،تو آخرش گند ميزني به آرمانهاي من!
ببعي: دستشوييم نمياد...
فاميل: به آبشار فکر کن...نه نه اون مال يه چيز ديگه س...به وضعيت اقتصاديمون فکر کن! ولي فقط به وضع ده يازده سال پيش فکر کني ها،ميترسم اگه به جلوتر فکر کني کل هيکلم مو دربياره!

مجري: آخه آدم واس خوشگلي هر کاري ميکنه؟ واقعاٌ عقل هم چيز به درد بخوريه!
فاميل: نه آقاي مجري...تو اين دوره زمونه اي که مردم عقلشون به چشمشونه پشکل بيشتر به درد آدم ميخوره