ممنوعیت وازکتومی

alihajiarab
alihajiarab
Jul 2, 2014, 5:07 AM |
5

مجري: فاميل دور لباس پوشيدي کجا بري؟
فاميل: دارم ميرم وازکتومي کنم!
مجري: بله!؟ تو اصلاٌ ميدوني وازکتومي چيه!؟
فاميل: آقاي مجري هرچي که هست ممنوعش کردن،حتماٌ چيز باحاليه که ممنوعش کردن ديگه!
مجري: وازکتومي يني ديگه نميتوني بچه دار شي...
فاميل: با پوشک بسته اي ده هزار تومن که کلاٌ نميشه بچه دار شد!...
مجري: وازکتومي يني لوله هاتو ميبندن
فاميل: آقا ما که نه تابستون آب داريم،نه زمستون گاز...بذار بيان لوله هارو ببندن مگه چي ميشه؟