شطرنج برره ای

alihajiarab
alihajiarab
Jul 10, 2014, 12:11 AM |
6

یه بار تو یه پوزسیون ، که ذهن من رو خیلی درگیر خودش کرده بود ، گیر یه پیاده افتاده بودم که راه برد را حذف اون میدونستم. پس از تفکر زیاد پیاده را برداشتم و  به چند متر اون ورتر از صفحه پرتش کردم یه دفعه یاد بازی شطرنج توی برره افتادم که اساس بازی اونها هم همین طور بود اون وقت بود که فهمیدم مهران مدیری با چه ظرافتی شطرنج سیاسی مملکتمون را به تصویر کشیده، جایی که با مهره ها بازی نمیکردند بلکه بازی اونها حذف بی اساس مهره ها بود