مهر

alihajiarab
alihajiarab
Mar 19, 2014, 9:28 AM |
2

مرا خود با تو چیزی در میان هست

و گرنه  روی  زیبا  در جهان هست

وجودی   دارم  از  مهرت   گدازان

وجودم رفت و مهرت همچنان هست

سعدی