تنهایی

alihajiarab
alihajiarab
Mar 26, 2014, 10:52 AM |
7

 

میدانی تنهایی کجایش درد میکند ........................ انکارش


در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی

ای  خدا  کاش نیفتد  به  کسی  کار کسی

شهریار