دنیای مجازی

alihajibagheri
alihajibagheri
Apr 25, 2015, 11:47 AM |
1

 

/دیروز تو پارک نشسته بودم ، داشتم توو گوشیم لاینم رو چک میکردم...
یه دختر 5-6 ساله اومد گفت : "خاله یه آدامس می خری؟"
گفتم پول همرام نیس ، اگه میخوای صبر کن الان دوستم میاد ازت می خره.
گفت" باشه"... یکم که گذشت گفت "خاله داری چکار میکنی ؟"
گفتم "تو فضای مجازی میگردم"... گفت" این دیگه چیه ؟"
خواستم جوابی بدم که قابل درکش باشه،گفتم "فضای مجازی جاییه که نمیتونی
چیزی رو لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا میسازی"
گفت :خاله فضای مجازی رو دوس دارم ، زیاد میرم.
گفتم : مگه اینترنت داری ؟ گفت : نه خاله ، بابام زندانه نمی تونم لمسش کنم
ولی دوسش دارم....مامانم صبح میره سرکار، 10 شب که میاد من خوابم ،
نمی تونم ببینمش ولی دوسش دارم ...وقتی داداشی گریه میکنه نون می ریزم
تو آب فکر میکنیم سوپه، تا حالا سوپ نخوردم ولی دوسش دارم ....
صبح خواهرم میره بیرون چون پول نداریم میگن تن فروشی میکنه ولی نمی فهمم
چرا وقتی میاد خونه تنش سر جاشه..... من دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمی تونم مدرسه برم باید کار کنم ... مگه این دنیای مجازی نیس؟

اشکامو پاک کردم و گفتم "آره عزیزم ... دنیای تو مجازی تر از دنیای منه...."