(طراح خودم)یک سوال شطرنجی از تفکر شطرنجی

alihajibagheri
alihajibagheri
Jul 16, 2015, 11:40 PM |
9

    فــرض کنید در سایت همزمان با دو بازیکن در حال بازی آنلاین هستید، اگر ریتینگ دو بازیکن باهم متفاوت باشد و به فرض مثال یکی از آنها از دیگری تفاوت ریتینگ زیادی دارد، حال شما بدانید که هر دو حریف را می برید، 

سوال: کدام حریف را اول ببریم که در نهایت ریتینگ بیشتری کسب کنیم؟

اگر یکی از بازی ها را درحال باخت باشیم، چه کنیم؟