معما3:توپ قلقلی

aliiranian
aliiranian
Dec 6, 2013, 1:43 AM |
5

بنده 8 توپ تقریبا مشابه دارم. یکی از این توپ ها کمی از بقیه سبک تر است.این تفاوت  با گرفتن توپ در دست محسوس نیست. اما با مقایسه دو توپ با دو دست متوجه سبک تربودن یکی شان می شوم. چطور می تونم توپ سبک تر را تنها با دو بار مقایسه پیدا کنم؟ 

دوستان طبق معمول جواب رو خصوصی بفرستید. کسی که باعث لو رفتن جواب بشه از جایزه محروم خواهد شد

Laughing