حجاب...آرام جان

حجاب...آرام جان

aliiranian
aliiranian
Jan 6, 2014, 5:31 AM |
46

هيچ باغباني را سرزنش نمي‌كنند كه چرا دور باغ خود حصار و پرچين كشيده است، چون باغ بي‌ديوار ازآسيب مصون نيست وميوه ومحصولي براي باغبان نمي‌ماند،هيـچ كس هم با نـام «آزادي» ديـوار خانه خود را برنمي‌دارد و شب ها در حياطش را باز نمي‌گذارد، چون خطر رخنه دزد جدي است.

 هيچ صاحب گنج وگوهري هم جواهرات خود را بدون حفاظ در معرض ديـد رهـگذران نمي‌گذارد تـا بدرخشد، جلوه كند و چشم و دل بـربايد، چونخـود جـواهـر ربوده مي‌شود

هرچيز كه قيمتي‌تر باشد، درصد مراقبت از آن بالاتر مي‌رود. هرچه كه نفيس‌ترباشد، بيم ربودن وغارت بيشتراست ومواظبت، لازم‌تر. 

اگـر، درشيشه عطررا بازبگذاري عطرش مي‌پرد.

زن بـه خاطر ارزش و كـرامتي كـه دارد، نبـايد دردسـت هاي خشن كامجويان ديو سيرت، كه نقاب مهرباني وعشق به چهره دارند، پژمرده شود و پس از اينكه گل عصمتش را چيدند، او را دور اندازند، يا زيرپايشان له كنند.

زن به خاطرعصمتي كه دارد و ميراث‌دار پاكي مريم است نبايد بازيچه

هـوس وآلودة به ويروس گناه گردد.

 

گوهرعفاف و پاكي ، كم‌ارزشتر از طلا و پول و محصول باغ و وسايل خانه نيست.

دزدان ايمان و غارتگران شرف نيز فراوانند.

اگـر در مقابل پنجره خانه‌ات تـوري نزني، از نيش پشـه ‌ها و مزاحمت مگس ها در امان نخواهي بود. 
وقتي راه ورود پشه‌ها را مي‌بندي، خود را «مصون» ساختـه‌اي، نه «محدود» و زنداني.

 وقتي در خانه را مي‌بندي ، يا پشت پنجـره اتـاقت پـرده مي‌آويزي، خانه خود را از ورود بيگانه و نـگاه هاي مـزاحم در پنـاه قـرار داده‌اي، نـه كه خود را در قيد و بند وحصار افكنده باشي.

 اگـر بـراي ايمني از خطرها و آسودگي از مزاحمان، خود را بپوشاني، نـه كسي ايـراد مي‌گيـرد و نـه اگـر هـم ايـراد بگيـرد اعتـنـا مي‌كـني. چـرا كه سخنش را بي‌منطق ونا‌آگاهانه مي‌داني و مي‌بيني. 
در بازار سوداگران شهوت،سادگي وخامي است كه كسي خود را درمعرض ديد و تماشاي نگاه هاي مسمـوم و چشم هاي ناپاك قـرار دهد و به دلبري و جلوه‌گري بپردازد و خيال كند بيماردلان و رهزنان عفاف را به وسوسه نمي‌اندازد و از زهرنگاه ها و نيش پشه‌ هاي شهوت در امان مي‌ماند.

 بعضي از« نـگاه ها» ويـروس«گناه» منتشرمي‌كند و بعضي از چهره‌ها حشره مزاحمت جمع مي‌كند. 

خراب كردن همه ديوارها و برداشتن همه پرده‌هـا و بـازگذاشتـن همـه پنجـره ‌ها، نشانـه تيـره ‌انـديشي اسـت، نـه روشنفـكـري ! علامـت جاهليت است نـه تمدن! و نهایت خام خیالیست که فکر کنیم دزد هجومی نمی آورد.

 

با رعایت کامل حجاب،به نگاه ناپاک و آلووده نامحرمان اجازه ورود به حریم مقدس عفاف خود را ندادی؛نه اینکه خود را مقید و محدود ساخته باشی....

 خواهرم انتخاب با توست...

پاورقی : دوستان گرامی در این بلاگ در مورد حجاب به عنوان یک  موضوع حرفهایی زده شد،اما این به این معنی نیست که بقیه ی مسائل اهمیتی ندارد. از بدیهیات هست که هر کس باید تمامی خصوصیتهای ظاهری و باطنی اش را به موازات هم اهمیت دهد .مطرح شدن حجاب در این بلاگ در کنار بلاگهای دیگر که اشاره به درون انسانها و فضیلتهای دیگر انسانی داشته و به موازات هم مطرح شده است،توازن دارد.حجاب همه چیز نیست تنها قسمتی از پازل  است. داشتن حجاب توجیه کننده ی اعمالی  ناشایست در هر سطح نیست. کسی هم که در مرتبه ای پایینتر دارای حجاب باشد ارزش اعمال نیکش کمتر از محجبه نیست.بنده  کسی رو که محجبه باشد و دارای رذیلتی  باشد را تایید نمیکنم و هدف ازین بلاگ هم این نیست. رها کردن هرکدام از ظاهر یا  و باطن خطاست.امیدوارم دوستان به این نکات توجه کنند تا دچار برداشت اشتباه از متن نشوند