جوکه حقوق و بشر

جوکه حقوق و بشر

aliiranian
aliiranian
Jul 26, 2014, 3:08 AM |
11

رهبر انقلاب

از بین رفتن رژیم صهیونیستی به معنی قتل عام مردم یهودی آن منطقه نیست.باید رژیم حاکم را رفراندوم و مردم انتخاب کند،منطق دنیا هم این را می فهمد. راهکار از بین رفتن رژیم صهیونیستی این است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعجبم از غرب زدگانی که به حقوق بشر غربی امریکایی ایمان دارند

 

شاید حقوق تعریفی متفاوت داره

شاید اینها بشر نیستند

شاید بسته به منطقه معنی حقوق و معنی بشر فرق میکنه

شاید قانون جنگله و فقط پوسته ای از حقوق بشر بروی سازمانهای حقوق بشری کشیده اند

 

شاید هر که زورش بیش حقوقش بیشتر و بشرش بشر تر

شاید

شاید